MENIGHEDSARBEJDET

Logo for foreningen Menighedsarbejdet


Facebook Instagram YouTube

Program

Program for Menighedsarbejdets arrangementer finder du i kirken.
Du kan også finde det her:

Om

Foreningen har til formål at uddybe det kristne fællesskab mellem menighedens medlemmer ved møder, bibelkredse, fester og lignende, og at støtte kirkens udadgående arbejde blandt børn, unge, voksne og ældre både åndeligt og økonomisk.

Mobile Pay logo 43083

Betaling ved arrangementer afholdt af Menighedsarbejdet kan betales på Mobile Pay på dette nummer 43083.

Man kan også overføre gavebeløb til Menighedsarbejdets konto:
Regnr.: 2570
Kontonr: 6110004166

Kontakt

Formand
Henrik Søgaard Kofoed
henkofoed@gmail.com
Tlf: 25444094

Bestyrelsen

Formand: Henrik Søgaard Kofoed
Næstformand: Flemming Hølmkær
Kasserer: Benny Christensen
Sekretær: Lene Larsen
Medlem: Inger Lyngbye
Sognepræst: Scot A. Christensen
Mr.rep: Alice Schmidt Lodahl
Mr.rep: Tina Jæger Christensen

Vedtægter for Menighedsarbejdet

Vedtægterne kan også hentes som folder i PDF fil her: http://www.sctjohannes.dk/download/MA_Vedtaegter.pdf

§1. Navn og hjemsted

1.1. Sct. Johannes Sogns Menighedsarbejde (herefter benævnt MA) er en selvejende institution inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

1.2. MA’s hjemsted er Sct. Johannes Sogn, Herning Sdr. Provsti.

1.3. MA er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

§2. Formål

2.1. Foreningen MA har til formål at uddybe det kristne fællesskab mellem menighedens medlemmer ved møder, bibelkredse, fester og lign., og at støtte kirkens udadgående arbejde blandt børn, unge, voksne og ældre både åndeligt og økonomisk.

§3. Årsmødet

3.1. MA’s øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i forbindelse med et menighedsmøde inden 1. april.

3.2. Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet.

3.3. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse i kirkebladet og/eller dagspressen med mindst 2 ugers varsel.

3.4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden skriftligt ønsker dette. Proceduren herfor er ellers den samme som i stykke 3.3.

3.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

• Valg af dirigent

• Bestyrelsens beretning

• Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

• Indkomne forslag

• Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

• Valg af 2 revisorer

• Eventuelt

3.6. Indkomne forslag der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før årsmødet.

3.7. Årsmødet træffer beslutninger ved 2/3 stemmeflerhed.

3.8. Valg gælder for 2 år - valg af suppleanter dog kun 1 år.

3.9. Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt mindst en deltager ønsker dette. Skriftlig afstemning foregår således: Hvert stemmeberettiget medlem må maksimalt stemme på det antal personer der skal vælges.

3.10. Bestyrelsen har ret til at forpligte foreningen i alle dens anliggender. Dog skal større sager, efter bestyrelsen skøn, godkendes ved 2 på hinanden følgende årsmøde med mindst 14 dages mellemrum.

§4. Bestyrelsen

4.1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:

• Forslag til bestyrelsesmedlemmer der skal vælges fremsættes på årsmødet.

• 5 medlemmer vælges af årsmødet for to år (3 vælges i lige år, 2 andre i ulige år).

• 1 til 2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode.

• Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det.

• Valgbare personer skal overholde alm. habilitetskrav.

4.2. Såfremt der i sognet er ansat en sognemedhjælper med diakonale opgaver (sognemedhjælper / diakon), deltager denne i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer. Desuden udpeges en sekretær.

4.4. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 4 gange årligt.

4.5. Møder indkaldes og ledes af formanden.

4.6. Der optages beslutningsreferat fra møderne.

4.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§5. Regnskab

5.1. Regnskabsåret er kalenderåret.

5.2. Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af 2 revisorer.

§6. Vedtægtsændringer og ophør

6.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor.

6.2. Opløsning af MA kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.

6.3. I tilfælde af MA’s ophør træffer Sct. Johannes Sogns Menighedsarbejde beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med MA’s formål.